UDC 061.3:378.6:658.386:622.33
A.V. Myaskov, S.M. Popov, V.B. Kazakov, E.V. Bosova, 2014 ISSN 0041-5790 UGOL No 10-2014

Title
Problems and Prospects of Assurance of HR Demands in Coal Industry Facilities

Authors
Myaskov A.V., Popov S.M., Kazakov V.B. and Bosova E.V.

Authors' Information
Myaskov A.V., Director of the Mining Institute NITU "MISiS", Professor, Doctor of Economics (Moscow, Russia), tel.: +7 (916) 351-67-69
Popov S.M., Professor of Chair EGP, NITU "MISiS" (Moscow, Russia), tel.: +7 (916) 858-55-10, e-mail: s.popov@inbox
Kazakov V.B., Professor of Chair PRPM, Temporary Chief TsPPK of the Mining Institute NITU "MISiS" (Moscow, Russia), tel.: +7 (499) 230-24-24, e-mail: fpk@msmu.ru
Bosova E.V., Senior Engineer, TsPPK of the Mining Institute, Chief Specialist of Department of Planning, coordination and analysis of scientific work, NITU "MISiS", Candidate of Economics (Moscow, Russia), tel.: +7 (499) 230-24-24, e-mail: ecosup@mail.ru

Abstract
The article presents the analysis of staff use efficiency; prognostic estimations of the coal industry demands in industrial and production personnel and engineers, and estimations of the industry support with graduates of educational insitutions; methodological principles of formation of directions of activities focused on assurance of HR demands of the industry, tools and organizational mechanism of their implementation.

Keywords
Coal industry facilities and organizations; HR reserves; Forecast of HR demand; Forecast of HR reserves; Tools of HR reserve maintenance; Mechanism of HR reserve maintenance.

References
1. Tarazanov I.G. Russias coal industry records for 2013 [Itgi rbty uglny prmyshlennsti Rssii z 2013 gd ]. Ugol - Coal, 2014, no 3, pp. 52-61.
2. The second All-Russia HR conference HR potential of the Fuel and Energy Complex is the ground for implementation of Russias energy policies [Vtrya Vserssiyskya kdrvya knferentsiya Kdrviy ptentsil TEK snv reliztsii energetichesky strtegii Rssii]. Ugol - Coal, 2012, no 2, pp. 40.
3. On formation of mining complex HR: Materials of session of the Supreme Mining Council NP Workers of Russias mining industry and Committee for energy strategy and development of the Fuel and Energy Complex of the Russian Federation [ frmirvnii kdrvg ptentsil grnprmyshlenng kmpleks: Mterily zsedniya Vyssheg grng svet NP Grnprmyshlenniki Rssii i Kmitet p energetichesky strtegii i rzvitiyu TEK TPP RF]. Moscow, March 24, 2014.
4. Youth forum of leaders of mining under the auspices of OJSC "SUEK" conducted a round table on issues of development of HR potential and youth policy in the coal industry [Mldezhnyy frum liderv grng del pri pdderzhke SUEK prvel kruglyy stl p vprsm rzvitiya kdrvg ptentsil i mldezhny plitiki v uglny prmyshlennsti]. Ugol - Coal, 2012, no 2, pp. 40.
5. Scientific rationale of the system of youth vocational guidance, continuous training, career enhancement and specialist retraining, development of the mechanism of HR support for the coal industry growth in accordance with the set parameters [Nuchne bsnvnie sderzhniya sistemy prfessinlny rienttsii mldezhi, nepreryvny pdgtvki, pvysheniya kvlifiktsii i perepdgtvki spetsilistv, rzrbtk mekhnizm kdrvg bespecheniya rzvitiya uglny prmyshlennsti v stvetstvii s zdnnymi prmetrmi]. Report of NIR. IC Internet - number I121220160140, reg. no 02201351311, date of reg. 24.01.2013.
6. Study of additional professional educational programs of training, professional retraining and career enhancement of the coal mining company employees carrying out management of mining works, and preparation of scientifically proved proposalss on their improvement [Issledvnie dplnitelnykh prfessinlnykh brzvtelnykh prgrmm pdgtvki, prfessinlny perepdgtvki i pvysheniya kvlifiktsii rbtnikv rgniztsiy p dbyche uglya, sushxhestvlyayushxhikh rukvdstv grnymi rbtmi, i pdgtvk nuchn bsnvnnykh predlzheniy p ikh svershenstvvniyu ]. Report of NIR. IC Internet - number I121214105213, reg. no 02201264588, date of reg. 25.12.2012.
7. Kalinin .R., Myaskov A.V., Petrov I.V., Popov S..M., Stoyanova I.A. et al. Economy, organization, management of natural and technogenic resources [Eknmik, rgniztsiya, uprvlenie prirdnymi i tekhngennymi resursmi ]. Moscow, Gornaya kniga - Mining book, 2012, p. 749.
8. Savon D.Y. Prospects of economical education in conditions of steady growth [Perspektivy eknmicheskg brzvniya v uslviyakh ustychivg rzvitiya]. The international magazine of experimental education, 2012, no 9, pp. 68-70.